Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Indie - Złoty Trójkąt z tygrysem

Wycieczki objazdowe

Kod oferty: FTR 40019/37

Słonecznie

33°C Słonecznie

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Indie - Złoty Trójkąt z tygrysem
Zdjecie: 1 z 23
Mapa
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 12.10.2021 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 12.10.2021

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
9 dni
12.10.2021 - 21.10.2021
śniadania i obiadokolacje (HB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
9 dni
(12.10 - 21.10.2021)
Zmień
12 października 2021
(wtorek)
Zmień
HB
(śniadania i obiadokolacje)
Zmień

Podróż z:
wto 12.10.2021  
Warszawa - New Delhi
 
czw 21.10.2021  
New Delhi - Warszawa
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy)
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium

359,80
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
8 980
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

8 980,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Indie
Opis

DELHI - JAIPUR - PARK NARODOWY RANTHAMBORE - FATEHPUR SIKRI - AGRA - MATHURA - DELHI

Dzień 1. Warszawa - Delhi. Wylot z lotniska Chopina do Delhi.

Dzień 2. Delhi (trasa okoł o 45 km). Przylot do Delhi na mię dzynarodowe lotnisko im. Indiry Gandhi. Transfer do hotelu, ś niadanie i czas wolny na odpoczynek. Po poł udniu, dla chę tnych wycieczka do Kompleksu Ś wią tyń Akshardham (dodatkowo pł atne na miejscu u pilota). Nowoczesny i zarazem tradycyjny, olbrzymich rozmiaró w kompleks został oddany do uż ytku w listopadzie 2005 roku. Jest to zapierają cy dech w piersiach kompleks finezyjnie zdobionych budowli, któ re tradycją i architekturą nawią zują do ponad trzydziestowiecznej tradycji hinduizmu. Przy budowie zastosowano tradycyjny, w pó ł nocnych Indiach, marmur i czerwony piaskowiec, obrabiane w pię ciu ró ż nych stylach architektonicznych - z Radż astanu, Orrisy, Gudż aratu oraz z elementami mogolskimi i dż inijskimi. Wszystko postawione i dopracowane w rekordowo kró tkim okresie 5 lat. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3. Delhi (trasa okoł o 35 km). Po ś niadaniu zwiedzanie stolicy Indii, olbrzymiego miasta historycznie podzielonego na starą i nową cześ ć. Zwiedzanie zaczniemy od Starego Delhi, wybudowanego w czasach mogolskich, zwanego też Szahdż ahanabadem. Dzisiaj stanowi ono centrum delijskich muzuł manó w, dlatego pierwszym punktem programu bę dzie Jama Masjid (Meczet Pią tkowy), najwię kszy meczet w Indiach. Pó ź niej przejaż dż ka rikszami po wą skich i nadal klimatycznych uliczkach Starego Delhi. Zobaczymy takż e są siadują cy z meczetem Czerwony Fort (tylko z zewną trz) i udamy się do Raj Gath - miejsca kremacji Mahatmy Gandhiego. Nastę pnie przemieś cimy się do tzw. Nowego Delhi, wybudowanego na począ tku XX w. przez Brytyjczykó w, jako centrum administracyjne kolonialnych Indii. Zobaczymy mię dzy innymi przyległ e, bliź niacze budynki Sekretariató w, Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz Bramę Indii, stanowią cą okazał y ł uk triumfalny wzniesiony ku czci Hindusó w poległ ych na wszystkich frontach I Wojny Ś wiatowej i podczas Wojen Afgań skich. W dalszej czę ś ci dnia odwiedzimy grobowiec Humayuna uznawany za architektoniczny pierwowzó r sł ynnego Taj Mahal. Na koniec dnia zwiedzimy Gurdwarę Bangla Sahib - najwię kszą i najważ niejszą w Delhi ś wią tynię sikhijską. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 4. Delhi - Jaipur (trasa okoł o 260 km, przejazd okoł o 6 godzin). Ś niadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przedpoł udniem odwiedzimy Kutb Minar - najwyż szy ceglany minaret w Indiach, któ ry wraz z okolicznymi zabytkami wpisany został na listę ś wiatowego dziedzictwa UNESCO. Z Delhi udamy się w kierunku Radż astanu, do miejscowoś ci Jaipur. W miarę moż liwoś ci czasowych, przed zakwaterowaniem w hotelu w Jaipurze, zł oż ymy wizytę w miejscowej "drukarni tekstylió w". Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

Dzień 5. Jaipur (trasa okoł o 30 km). Rankiem, po ś niadaniu, udamy się do Fortu Amber, któ rego pierwszy dziedziniec zdobę dziemy na sł oniach. XI-wieczny fort jest doskonale umiejscowioną , mocno obwarowaną Radż pucką fortyfikacją , a jednocześ nie przez dł ugi czas był gł ó wną siedzibą bogatego rodu spod znaku sł oń ca. Niewą tpliwe najpię kniejsze budowle to Brama Ganesi oraz Shish Mahal - zdobiony tysią cami kawał kó w luster. W dalszej czę ś ci dnia wró cimy w obrę b muró w XVIII-wiecznego miasta Jaipur, zwanego też Ró ż owym Miastem. Zwiedzimy obecną siedzibę Radż y Jaipuru - Pał ac Miejski oraz sprawdzimy aktualny czas sł oneczny na olbrzymich kamiennych przyrzą dach astronomicznych w Jantar Mantar. Kolejna nazwa Jaipuru to Miasto Klejnotó w, z bogactwa któ rych i ich doskonał ej obró bki miasto sł ynie, wię c bę dą c tam nie moż na pominą ć kró tkiego pokazu rę cznej obró bki kamieni szlachetnych. Zwiedzają c Jaipur na pewno też zrobimy sobie zdję cia przy Hava Mahal (Pał acu Wiatró w) oraz Jal Mahal (Pał acu na Wodzie). Po poł udniu czas wolny. Chę tni bę dą mogli (za dodatkową opł atą ) odwiedzić urokliwie poł oż oną , pomię dzy okolicznymi wzgó rzami Galta Ji. Wielowiekowy kompleks ś wią tyń nawią zuje do ż yją cego tu okoł o 2500 lat wcześ niej Pana Galta - mistyka, mę drca, cudotwó rcy. Opró cz wielu funkcjonują cych ś wią tyń , poś wię conych ró ż nym hinduskim bogom oraz ś wię tych basenó w ablucyjnych, wielką atrakcją Galty są stada mał p zamieszkują ce na stał e te tereny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6. Jaipur - Ranthambore (trasa okoł o 160 km, okoł o 4 godzin). Wczesne ś niadanie i wyjazd do miasteczka Sawai Madhopur, usytuowanego na obrzeż ach Parku Narodowego Ranthambore. Po przyjeź dzie na miejsce, zakwaterowanie w hotelu i czas na przygotowanie do safari. W godzinach popoł udniowych wyjazd lokalnymi, otwartymi, terenowymi busami na kilkugodzinne safari w parku. Obszar dzisiejszego parku już od czasó w Radż putany był swego rodzaju bogatym w przeró ż ną zwierzynę rezerwatem, któ ry należ ał do Maharadż y Jaipuru, co oznaczał o ż e jedynie wł adca oraz jego goś cie mogli polować tam na "grubego zwierza". W 1955 tereny został y obję te ochroną w formie rezerwatu, a od 1980 roku utworzono tu park narodowy. Duż ym sukcesem okazał się Projekt Tygrys rozpoczę ty w 1973 roku, dzię ki któ remu spotkanie tygrysa bengalskiego, gł ó wnej atrakcji parku nie jest duż ym problemem. Spoś ró d innych zwierzą t moż na spotkać sambary indyjskie, niedź wiedzie wargacze, jeż ozwierze, lamparty, szakale, hieny, krokodyle, ż ó ł wie bł otne, a takż e okoł o 260 gatunkó w ptakó w. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 7. Ranthambore - Fathepur Sikri - Agra (trasa okoł o 260 km, okoł o 6 godzin). Wcześ nie rano wyjazd na poranne safari. Po powrocie, ś niadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Agry. Po drodze zwiedzanie pozostał oś ci miasta Fatehpur Sikri. Miasto wybudowane w 1569 roku, przez najwspanialszego mogolskiego cesarza Akbara, tak jak szybko powstał o, tak samo szybko zniknę ł o, przez co okreś lane jest mianem wymarł ego, opuszczonego miasta. Dzię ki kaprysowi Wielkiego Cesarza, któ ry chciał mieszkać blisko Salima Chisti, lokalnego mę drca, moż emy dzisiaj spacerować po olbrzymim, ś wietnie zachowanym kompleksie pał acowym z czasó w ś wietnoś ci imperium mogolskiego w Indiach. Przejdziemy przez kolejne dziedziń ce pał acowe odwiedzają c mię dzy innymi Diwan-i-Am (dziedziniec audiencji publicznych), Diwan-i-Khas z  monumentalną kolumną , gdzie znajdował się tron  (pawilon audiencji prywatnych), pię knie zdobiony Pawilon Tureckiej Suł tanki oraz okazał y Pał ac Jodhabai. Hotel i obiadokolacja w Agrze. Dla chę tnych (za dodatkową opł atą ) moż liwoś ć uczestnictwa w wieczornym spektaklu teatralnym Taj Show opowiadają cym niezwykle wzruszają cą historię powstania sł ynnego Taj Mahal, któ re odwiedzimy w kolejnym dniu.

Dzień 8. Agra. Wczesnym ranem, przed ś niadaniem udamy się do jednego z Siedmiu Cudó w Ś wiata - sł ynnego Taj Mahal. Bajeczny, olbrzymi grobowiec zbudowany z biał ego marmuru, inkrustowanego mnó stwem kamieni szlachetnych i pó ł szlachetnych, uznawany jest za ś wiadectwo wielkiej mił oś ci cesarza Shahjahana do najukochań szej ż ony Mumtaz Mahal. Jego budowa trwał a 22 lata, od 1631 do 1653 r. i pochł onę ł a znaczną cześ ć cesarskiego skarbca. Obejrzymy go w peł nym majestacie i otoczeniu mogolskich ogrodó w. Po wizycie w Taj Mahal powró t do hotelu na ś niadanie. W dalszej czę ś ci dnia odwiedzimy Czerwony Fort - zespó ł budowli fortecznych i pał acowych pochodzą cy z czasó w cesarza Akbara. Fortyfikację ukoń czono w 1565 roku, jednak jako gł ó wna siedziba wł adcó w mogolskich był a wielokrotnie przebudowywana wewną trz. Dzię ki temu do dziś zachował się cał y kompleks pał acowy, któ rego poszczegó lne czę ś ci reprezentują ró ż ne style i nazwane są od imienia mogolskiego wł adcy, któ ry je przebudowywał. W ś rodku dnia, w miarę dostę pnoś ci czasowej, bę dziemy mieli okazje zapoznać się z kontynuowanymi od czasó w budowy Taj Mahal tradycyjnymi metodami inkrustacji marmuró w. Popoł udniu czas wolny na samodzielne odkrywanie urokó w miasta lub zakupy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Agrze.

Dzień 9. Agra - Mathura - Delhi (trasa okoł o 220 km, okoł o 4-5 godzin). Po ś niadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Delhi. Po drodze zatrzymamy się w miejscowoś ci Mathura, niezwykle waż nej dla hinduizmu i buddyzmu. Zgodnie z tradycją przyszedł tam na ś wiat bó g Wisznu w swoim ó smym wcieleniu - Kryszna. Miejsce poł oż one nad brzegiem rzeki Jamuna wraz z przylegają cym Vrindawan (Lasem Wonnej Bazylii) stanowi bardzo waż ne miejsce pielgrzymek hindusó w i buddystó w. Po przyjeź dzie do Delhi zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. Obiadokolacja w hotelu. W zależ noś ci od rozkł adu lotu wylot do Polski w nocy z dnia 9/10 lub w dniu 10 rano. Zakwaterowanie w hotelu do momentu transferu na lotnisko.

Dzień 10 (18). Przylot na lotnisko w Warszawie. Osoby wybierają ce opcję przedł uż enia o pobyt na Goa, tego dnia wylecą na Goa i po 8 dniach wypoczynku powró cą do kraju.


UWAGA !

Należ y pamię tać , ż e Indie to fascynują cy i egzotyczny kraj, co opró cz wspaniał ych wraż eń wią ż e się z pewnymi ucią ż liwoś ciami podró ż y. Dla Pań stwa komfortu staramy się bardzo, aby standard zakwaterowania nie wykraczał poniż ej ogó lnie przyję te normy hoteli 3*, jednak nie mamy wpł ywu na sł aby stan indyjskich dró g i ucią ż liwoś ci zwią zane z dł ugimi przejazdami.

Wyposażenie
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Świadczenia

Cena zawiera

 • przelot Polska - Delhi - Polska liniami rejsowymi z przesiadkami
 • opł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW
 • zakwaterowanie w hotelach 3-4* w pokojach dwuosobowych z ł azienkami i klimatyzacją i/lub wentylatorami przysufitowymi,
 • wczesne zakwaterowanie w hotelu drugiego dnia programu, w zależ noś ci od godziny przylotu do Delhi oraz pó ź ne wykwaterowanie w ostatnim dniu przed wylotem do Polski,
 • wyż ywienie: ś niadania i obiadokolacje
 • transport klimatyzowanym autokarem na trasie wycieczki
 • zwiedzanie wg programu (bez biletó w wstę pu)
 • serwis wykwalifikowanego polskiego pilota 
Dodatkowo płatne
 • obowią zkowa opł ata za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł ugę lokalnych przewodnikó w, serwis lokalnego agenta, zwyczajowe napiwki i inne opł aty lokalne w wysokoś ci ok. 205 USD na osobę jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,
 • dopł aty do zakwaterowania w pokoju pojedynczym, albo do tań szej opcji "podró ż ują cy samotnie" (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowana
 • opł ata za fotografowanie i filmowanie do 10 USD/os
 • koszty wycieczek fakultatywnych:
  - Kompleks Ś wią tyń Akshardham - ok. 25 USD/os.
  - Galta Ji – ok. 15 USD/os.
  - Taj Show - od 40 USD/os.
 • koszty wizy indyjskiej
 • miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).
Obsługa na miejscu

w ję z. polskim

Informacje wizowe

1. Za poś rednictwem organizator.
organizator poś redniczy w uzyskaniu wizy w cenie 100 PLN/os + koszt wizy 180 PLN/os. W przypadku zgł oszenia poś rednictwa wizowego w rezerwacji konieczne jest wypeł nienie wniosku wizowego online oraz zał ą czenie w nim skanu wymaganych dokumentó w: paszportu (pdf, min. 10KB, max. 300 KB) oraz zdję cia w kolorze (jpg, min. 10 KB, max. 1 MB).
Obowią zkowo, przed wysł aniem dokumentó w do dział u wizowego należ y zgł osić do rezerwacji usł ugę poś rednictwa.
WAŻ NE: W przypadku zakupu ofert Last Minute, istnieje koniecznoś ć skonsultowania moż liwoś ci poś rednictwa z organizator.
Wniosek wizowy: https://ssl.eccoholiday.com/reservation_et/wiza_indie.php
Uprzejmie prosimy:
- Otworzyć paszport na stronie ze zdję ciem oraz zeskanować OBYDWIE STRONY
- Nie skanować dokumentó w do gó ry nogami oraz bokiem
- Jako oryginał do scanu zdję cia uż ywać zdję cia kolorowego zrobionego u fotografa (z twarzą na wprost, na jasnym tle), a nie zdję cia z paszportu
- Podawać w nagł ó wku wniosku prawdziwą datę wyjazdu oraz wpisywać rzeczywistą waż noś ć paszportu (paszporty dzieci waż ne są max. 5 lat)
Wniosek moż na wypeł nić i przesł ać najpó ź niej na 14 dni roboczych przed wylotem.
Uzyskana w drodze poś rednictwa wiza wydawana jest na okres 30 dni i uprawnia do wielokrotnego przekroczenia granicy.

UWAGA : Do przekroczenia granicy indyjskiej przez obywateli Polski konieczny jest paszport waż ny co najmniej 6 miesię cy od daty powrotu z wyjazdu oraz wiza.
2. Samodzielnie za pomocą systemu e-wiza.
Do 96h przed wylotem istnieje moż liwoś ć otrzymania e-wizy w cenie zgodnej z cennikiem + opł ata za transakcję kartą ok. 2 USD*, bez koniecznoś ci wysył ania dokumentó w do Warszawy. W celu otrzymania e-visy należ y wypeł nić wniosek wizowy na stroniehttps://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html oraz doł ą czyć podczas wypeł niania wniosku: zdję cie w kolorze w formacie jpg i skan paszportu (strona ze zdję ciem) w formacie pdf oraz opł acić e-wizę przy pomocy karty kredytowej lub debetowej.* wysokoś ć opł aty moż e ulec zmianie w zależ noś ci od banku, któ ry wydał kartę

Udogodnienia *:
 • Oferty egzotyczne

* Poprawność udogodnień zawsze weryfikuj z opisem hotelu

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed wyjazdem w wybranym kierunku.

Prognozowana pogoda na Goa

27.09.2021 (poniedziałek)
Sunny
32° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 66 %
Wiatr: 14 km/h
28.09.2021 (wtorek)
Patchy rain nearby
32° C Patchy rain nearby
Clear
23° C Clear
Wilgotność 70 %
Wiatr: 11 km/h
29.09.2021 (środa)
Sunny
31° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 71 %
Wiatr: 11 km/h
30.09.2021 (czwartek)
Light rain shower
31° C Light rain shower
Partly Cloudy
24° C Partly Cloudy
Wilgotność 71 %
Wiatr: 12 km/h
01.10.2021 (piątek)
Sunny
31° C Sunny
Clear
24° C Clear
Wilgotność 73 %
Wiatr: 12 km/h
02.10.2021 (sobota)
Sunny
32° C Sunny
Patchy rain nearby
24° C Patchy rain nearby
Wilgotność 72 %
Wiatr: 14 km/h
03.10.2021 (niedziela)
Sunny
30° C Sunny
Clear
24° C Clear
Wilgotność 73 %
Wiatr: 15 km/h
04.10.2021 (poniedziałek)
Moderate or heavy rain shower
30° C Moderate or heavy rain s...
Light rain shower
24° C Light rain shower
Wilgotność 77 %
Wiatr: 14 km/h
05.10.2021 (wtorek)
Moderate or heavy rain shower
30° C Moderate or heavy rain s...
Light rain shower
24° C Light rain shower
Wilgotność 78 %
Wiatr: 12 km/h
06.10.2021 (środa)
Moderate or heavy rain shower
31° C Moderate or heavy rain s...
Clear
23° C Clear
Wilgotność 77 %
Wiatr: 11 km/h
07.10.2021 (czwartek)
Sunny
31° C Sunny
Partly Cloudy
23° C Partly Cloudy
Wilgotność 72 %
Wiatr: 11 km/h
08.10.2021 (piątek)
Sunny
31° C Sunny
Mist
22° C Mist
Wilgotność 70 %
Wiatr: 12 km/h
09.10.2021 (sobota)
Sunny
32° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 69 %
Wiatr: 13 km/h
10.10.2021 (niedziela)
Sunny
31° C Sunny
Clear
24° C Clear
Wilgotność 67 %
Wiatr: 12 km/h
11.10.2021 (poniedziałek)
Sunny
33° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 63 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień wylotu
12.10.2021 (wtorek)
Sunny
33° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 62 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 1
13.10.2021 (środa)
Sunny
32° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 66 %
Wiatr: 10 km/h
Dzień 2
14.10.2021 (czwartek)
Sunny
31° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 67 %
Wiatr: 8 km/h
Dzień 3
15.10.2021 (piątek)
Sunny
33° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 56 %
Wiatr: 10 km/h
Dzień 4
16.10.2021 (sobota)
Sunny
33° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 60 %
Wiatr: 10 km/h
Dzień 5
17.10.2021 (niedziela)
Partly Cloudy
33° C Partly Cloudy
Patchy rain nearby
23° C Patchy rain nearby
Wilgotność 62 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 6
18.10.2021 (poniedziałek)
Patchy rain nearby
34° C Patchy rain nearby
Patchy rain nearby
23° C Patchy rain nearby
Wilgotność 58 %
Wiatr: 8 km/h
Dzień 7
19.10.2021 (wtorek)
Sunny
33° C Sunny
Patchy rain nearby
24° C Patchy rain nearby
Wilgotność 59 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 8
20.10.2021 (środa)
Sunny
33° C Sunny
Patchy rain nearby
24° C Patchy rain nearby
Wilgotność 60 %
Wiatr: 7 km/h
Dzień 9
21.10.2021 (czwartek)
Sunny
33° C Sunny
Partly Cloudy
23° C Partly Cloudy
Wilgotność 58 %
Wiatr: 7 km/h
22.10.2021 (piątek)
Sunny
34° C Sunny
Light rain shower
24° C Light rain shower
Wilgotność 57 %
Wiatr: 7 km/h
23.10.2021 (sobota)
Sunny
33° C Sunny
Partly Cloudy
24° C Partly Cloudy
Wilgotność 60 %
Wiatr: 7 km/h
24.10.2021 (niedziela)
Sunny
33° C Sunny
Clear
24° C Clear
Wilgotność 57 %
Wiatr: 8 km/h
25.10.2021 (poniedziałek)
Sunny
33° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 58 %
Wiatr: 7 km/h
26.10.2021 (wtorek)
Sunny
32° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 60 %
Wiatr: 8 km/h
27.10.2021 (środa)
Sunny
34° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 54 %
Wiatr: 7 km/h
28.10.2021 (czwartek)
Sunny
34° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 55 %
Wiatr: 8 km/h
29.10.2021 (piątek)
Sunny
34° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 50 %
Wiatr: 7 km/h
30.10.2021 (sobota)
Sunny
35° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 46 %
Wiatr: 6 km/h
31.10.2021 (niedziela)
Sunny
35° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 46 %
Wiatr: 6 km/h
01.11.2021 (poniedziałek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 52 %
Wiatr: 7 km/h
02.11.2021 (wtorek)
Sunny
34° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 52 %
Wiatr: 6 km/h
03.11.2021 (środa)
Sunny
35° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 54 %
Wiatr: 7 km/h
04.11.2021 (czwartek)
Sunny
34° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 54 %
Wiatr: 7 km/h
05.11.2021 (piątek)
Sunny
34° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 54 %
Wiatr: 8 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku w Delhi

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
13 16 18 17 24 28 21 23 25 24 25 20
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
13 °
16 °
18 °
17 °
24 °
28 °
21 °
23 °
25 °
24 °
25 °
20 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
9 8 11 12 17 15 16 17 18 17 17 15
Temperatura w nocy (°C)
9 °
8 °
11 °
12 °
17 °
15 °
16 °
17 °
18 °
17 °
17 °
15 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnie
opady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Średnieopady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Ilość dni
deszczowych
 • 2
 • 4
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
Ilość dnideszczowych
 • 2
 • 4
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
powered by fostertravel.pl
0