Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Indie w pigułce + Varanasi

Wycieczki objazdowe

Kod oferty: FTR 51119/37

Sunny

36°C Sunny

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Indie w pigułce + Varanasi
Zdjecie: 1 z 40
Mapa
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 13.10.2021 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 13.10.2021

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
9 dni
13.10.2021 - 22.10.2021
śniadania i obiadokolacje (HB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
9 dni
(13.10 - 22.10.2021)
Zmień
13 października 2021
(środa)
Zmień
HB
(śniadania i obiadokolacje)
Zmień

Podróż z:
śro 13.10.2021  
Warszawa - New Delhi
 
pią 22.10.2021  
New Delhi - Warszawa
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy)
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium

359,80
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
9 980
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

9 980,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Indie
Opis

DELHI - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA - VARANASI – DELHI.

Dzień 1. Warszawa - Delhi. Wylot z lotniska Chopina do Delhi.

Dzień 2. Delhi (trasa okoł o 45 km). Przylot do Delhi na mię dzynarodowe lotnisko im. Indiry Gandhi. Transfer do hotelu, ś niadanie i czas wolny na odpoczynek. Po poł udniu, dla chę tnych wycieczka do Kompleksu Ś wią tyń Akshardham (dodatkowo pł atne na miejscu u pilota). Nowoczesny i zarazem tradycyjny, olbrzymich rozmiaró w kompleks został oddany do uż ytku w listopadzie 2005 roku. Jest to zapierają cy dech w piersiach kompleks finezyjnie zdobionych budowli, któ re tradycją i architekturą nawią zują do ponad trzydziestowiecznej tradycji hinduizmu. Przy budowie zastosowano tradycyjny, w pó ł nocnych Indiach, marmur i czerwony piaskowiec, obrabiane w pię ciu ró ż nych stylach architektonicznych - z Radż astanu, Orrisy, Gudż aratu oraz z elementami mogolskimi i dż inijskimi. Wszystko postawione i dopracowane w rekordowo kró tkim okresie 5 lat. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3. Delhi (trasa okoł o 35 km). Po ś niadaniu zwiedzanie stolicy Indii, olbrzymiego miasta historycznie podzielonego na starą i nową cześ ć. Zwiedzanie zaczniemy od Starego Delhi, wybudowanego w czasach mogolskich, zwanego też Szahdż ahanabadem. Dzisiaj stanowi ono centrum delijskich muzuł manó w, dlatego pierwszym punktem programu bę dzie Jama Masjid (Meczet Pią tkowy), najwię kszy meczet w Indiach. Pó ź niej przejaż dż ka rikszami po wą skich i nadal klimatycznych uliczkach Starego Delhi. Zobaczymy takż e są siadują cy z meczetem Czerwony Fort (tylko z zewną trz) i udamy się do Raj Gath - miejsca kremacji Mahatmy Gandhiego. Nastę pnie przemieś cimy się do tzw. Nowego Delhi, wybudowanego na począ tku XX w. przez Brytyjczykó w, jako centrum administracyjne kolonialnych Indii. Zobaczymy mię dzy innymi przyległ e, bliź niacze budynki Sekretariató w, Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz Bramę Indii, stanowią cą okazał y ł uk triumfalny wzniesiony ku czci Hindusó w poległ ych na wszystkich frontach I Wojny Ś wiatowej i podczas Wojen Afgań skich. W dalszej czę ś ci dnia odwiedzimy grobowiec Humayuna uznawany za architektoniczny pierwowzó r sł ynnego Taj Mahal. Na koniec dnia zwiedzimy Gurdwarę Bangla Sahib - najwię kszą i najważ niejszą w Delhi ś wią tynię sikhijską. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 4. Delhi - Jaipur (trasa okoł o 260 km, przejazd okoł o 6 godzin). Ś niadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przedpoł udniem odwiedzimy Kutb Minar - najwyż szy ceglany minaret w Indiach, któ ry wraz z okolicznymi zabytkami wpisany został na listę ś wiatowego dziedzictwa UNESCO. Z Delhi udamy się w kierunku Radż astanu, do miejscowoś ci Jaipur. W miarę moż liwoś ci czasowych, przed zakwaterowaniem w hotelu w Jaipurze, zł oż ymy wizytę w miejscowej "drukarni tekstylió w". Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

Dzień 5. Jaipur (trasa okoł o 30 km). Rankiem, po ś niadaniu, udamy się do Fortu Amber, któ rego pierwszy dziedziniec zdobę dziemy na sł oniach. XI-wieczny fort jest doskonale umiejscowioną , mocno obwarowaną Radż pucką fortyfikacją , a jednocześ nie przez dł ugi czas był gł ó wną siedzibą bogatego rodu spod znaku sł oń ca. Niewą tpliwe najpię kniejsze budowle to Brama Ganesi oraz Shish Mahal - zdobiony tysią cami kawał kó w luster. W dalszej czę ś ci dnia wró cimy w obrę b muró w XVIII-wiecznego miasta Jaipur, zwanego też Ró ż owym Miastem. Zwiedzimy obecną siedzibę Radż y Jaipuru - Pał ac Miejski oraz sprawdzimy aktualny czas sł oneczny na olbrzymich kamiennych przyrzą dach astronomicznych w Jantar Mantar. Kolejna nazwa Jaipuru to Miasto Klejnotó w, z bogactwa któ rych i ich doskonał ej obró bki miasto sł ynie, wię c bę dą c tam nie moż na pominą ć kró tkiego pokazu rę cznej obró bki kamieni szlachetnych. Zwiedzają c Jaipur na pewno też zrobimy sobie zdję cia przy Hava Mahal (Pał acu Wiatró w) oraz Jal Mahal (Pał acu na Wodzie). Po poł udniu czas wolny. Chę tni bę dą mogli (za dodatkową opł atą ) odwiedzić urokliwie poł oż oną , pomię dzy okolicznymi wzgó rzami Galta Ji. Wielowiekowy kompleks ś wią tyń nawią zuje do ż yją cego tu okoł o 2500 lat wcześ niej Pana Galta - mistyka, mę drca, cudotwó rcy. Opró cz wielu funkcjonują cych ś wią tyń , poś wię conych ró ż nym hinduskim bogom oraz ś wię tych basenó w ablucyjnych, wielką atrakcją Galty są stada mał p zamieszkują ce na stał e te tereny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6. Jaipur - Fathepur Sikri - Agra (trasa okoł o 260 km, okoł o 6 godzin). Ś niadanie w hotelu, wykwaterowanie i przejazd w kierunku Agry. Po drodze zwiedzanie pozostał oś ci miasta Fatehpur Sikri. Miasto wybudowane w 1569 roku, przez najwspanialszego mogolskiego cesarza Akbara, tak jak szybko powstał o, tak samo szybko zniknę ł o, przez co okreś lane jest mianem wymarł ego, opuszczonego miasta. Dzię ki kaprysowi Wielkiego Cesarza, któ ry chciał mieszkać blisko Salima Chisti, lokalnego mę drca, moż emy dzisiaj spacerować po olbrzymim, ś wietnie zachowanym kompleksie pał acowym z czasó w ś wietnoś ci imperium mogolskiego w Indiach. Przejdziemy przez kolejne dziedziń ce pał acowe odwiedzają c mię dzy innymi Diwan-i-Am (dziedziniec audiencji publicznych), Diwan-i-Khas z  monumentalną kolumną , gdzie znajdował się tron  (pawilon audiencji prywatnych), pię knie zdobiony Pawilon Tureckiej Suł tanki oraz okazał y Pał ac Jodhabai. Hotel i obiadokolacja w Agrze. Dla chę tnych (za dodatkową opł atą ) moż liwoś ć uczestnictwa w wieczornym spektaklu teatralnym Taj Show opowiadają cym niezwykle wzruszają cą historię powstania sł ynnego Taj Mahal, któ re odwiedzimy w kolejnym dniu.

Dzień 7. Agra   (trasa okoł o 220 km, 4-5 godzin). Wczesnym ranem, przed ś niadaniem udamy się do jednego z Siedmiu Cudó w Ś wiata - sł ynnego Taj Mahal. Bajeczny, olbrzymi grobowiec zbudowany z biał ego marmuru, inkrustowanego mnó stwem kamieni szlachetnych i pó ł szlachetnych, uznawany jest za ś wiadectwo wielkiej mił oś ci cesarza Shahjahana do najukochań szej ż ony Mumtaz Mahal. Jego budowa trwał a 22 lata, od 1631 do 1653 r. i pochł onę ł a znaczną cześ ć cesarskiego skarbca. Obejrzymy go w peł nym majestacie i otoczeniu mogolskich ogrodó w. Po wizycie w Taj Mahal powró t do hotelu na ś niadanie. W dalszej czę ś ci dnia odwiedzimy Czerwony Fort - zespó ł budowli fortecznych i pał acowych pochodzą cy z czasó w cesarza Akbara. Fortyfikację ukoń czono w 1565 roku, jednak jako gł ó wna siedziba wł adcó w mogolskich był a wielokrotnie przebudowywana wewną trz. Dzię ki temu do dziś zachował się cał y kompleks pał acowy, któ rego poszczegó lne czę ś ci reprezentują ró ż ne style i nazwane są od imienia mogolskiego wł adcy, któ ry je przebudowywał. W ś rodku dnia, w miarę dostę pnoś ci czasowej, bę dziemy mieli okazje zapoznać się z kontynuowanymi od czasó w budowy Taj Mahal tradycyjnymi metodami inkrustacji marmuró w. Wieczorem transfer na stację kolejową i cał onocny przejazd pocią giem do Varanasi (w wagonach sypialnych).

Dzień 8. Varanasi (trasa ok. 35 km). Przyjazd do Varanasi w godzinach rannych, zakwaterowanie w hotelu, ś niadanie i czas na odpoczynek. Po poł udniu rozpoczniemy zwiedzanie miasta, poł oż onego nad brzegami ś wię tej rzeki Ganges, bę dą cego jednym z najś wię tszych miejsc wyznawcó w hinduizmu. Przemierzają c miasto, dotrzemy do ś wią tyni Bharat Mata, poś wię conej Matce Indii, Meczetu Cesarza Aurangazeba oraz XVIII-wiecznej ś wią tyni Wiś wanatha (Zł otej Ś wią tyni) ku czci Sziwy, do któ rej wstę p mają wył ą cznie wyznawcy hinduizmu. Odwiedzimy, bę dą cy centrum nauk sanskryckich Uniwersytet Waranasi oraz ś wią tynię wojowniczej bogini Durgi, któ ra dzię ki stadom czerwonych makakó w, czę ś ciej nazywana jest Ś wią tynią Mał p. Wieczorem weź miemy udział w spektakularnym, hinduskim rytuale i modlitwie w jednym - Aarti nad rzeką Ganges, w któ rym ś wiatł o lampek zostaje ofiarowane bó stwu. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 9. Varanasi - Sarnath - Varanasi. Wcześ nie rano rejs ł odzią po Gangesie z moż liwoś cią podziwiania pię knego wschodu sł oń ca. Doś wiadczymy wyją tkowej atmosfery panują cej w mieś cie peł nym pielgrzymó w, gdzie mnisi i wierni dokonują oczyszczają cych ką pieli w rzece, w bezpoś rednim są siedztwie stosó w kremacyjnych i piorą cych bieliznę poś cielową mę ż czyzn. Kolejny punkt zwiedzania stanowi Sarnath - Park Jeleni oddalony o okoł o 10 km na wschó d od Varanasi. To jedno z waż niejszych miejsc dla wyznawcó w buddyzmu, gdzie wielki Budda wygł osił swoim uczniom pierwsze kazanie po uzyskaniu oś wiecenia. Dziś moż emy zobaczyć tam pozostał oś ci najważ niejszych stup i ś wią tyń , któ re przetrwał y od czasó w Buddy. Popoł udniu transfer na lotnisko i przelot do Delhi. Po wylą dowaniu transfer do hotelu, obiadokolacja i nocleg. Wieczorem / nocą transfer na lotnisko oraz wylot do Polski.

Dzień 10. Przylot do Polski.


UWAGA !

Należ y pamię tać , ż e Indie to fascynują cy i egzotyczny kraj, co opró cz wspaniał ych wraż eń wią ż e się z pewnymi ucią ż liwoś ciami podró ż y. Dla Pań stwa komfortu staramy się bardzo, aby standard zakwaterowania nie wykraczał poniż ej ogó lnie przyję te normy hoteli 3*, jednak nie mamy wpł ywu na sł aby stan indyjskich dró g i ucią ż liwoś ci zwią zane z dł ugimi przejazdami.

Ceny wycieczek fakultatywnych dotyczą min. 10 os. W przypadku mniejszej liczby uczestnikó w wycieczki odbywają się indywidualnie lub w grupie mię dzynarodowej, a cena od os. moż e być wyż sza.

Wyposażenie
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Świadczenia

Cena zawiera:

 • przelot Polska - Delhi - Polska liniami rejsowymi z przesiadkami
 • opł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW
 • zakwaterowanie w hotelach 3-4* w pokojach dwuosobowych z ł azienkami i klimatyzacją i/lub wentylatorami przysufitowymi,
 • wczesne zakwaterowanie w hotelu drugiego dnia programu, w zależ noś ci od godziny przylotu do Delhi oraz pó ź ne wykwaterowanie w ostatnim dniu pobytu w Delhi - przed wylotem do Polski,
 • przejazd nocnym pocią giem na trasie Agra - Varanasi (wagony sypialne, klimatyzowane)
 • wyż ywienie: ś niadania i obiadokolacje (jedna kolacja w postacie suchego prowiantu w pocią gu)
 • transport klimatyzowanym autokarem na tarasie wycieczki,
 • przelot lokalnymi liniami na trasie Varanasi – Delhi (limit bagaż u na lotach lokalnych - 15 kg bagaż gł ó wny, opł ata za nadbagaż zależ y od przewoź nika i waha sie w granicach 300 rupii indyjskich (6 USD) za każ dy kilogram)
 • zwiedzanie wg programu (bez biletó w wstę pu)
 • serwis wykwalifikowanego polskiego pilota

 

Dodatkowo płatne
 • obowią zkowa opł ata za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł uga lokalnych przewodnikó w, zwyczajowe napiwki, serwis miejscowego agenta, bilety kolejowe i inne opł aty lokalne w wysokoś ci ok. 205  USD na osobę jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,
 • dopł ata do zakwaterowania w pokoju pojedynczym, albo do tań szej opcji "podró ż ują cy samotnie" (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowana
 • opł ata za fotografowanie i filmowanie do 10 USD/os.
 • koszt wycieczek fakultatywnych:
  - Kompleks Ś wią tyń Akshardham - ok. 25 USD/os.
  - Galta Ji – ok. 15 USD/os.
 • koszt wizy indyjskiej,
 • miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).
Obsługa na miejscu

W ję z. polskim.

Informacje wizowe

1. Za poś rednictwem organizator.
organizator poś redniczy w uzyskaniu wizy w cenie 100 PLN/os + koszt wizy 180 PLN/os. W przypadku zgł oszenia poś rednictwa wizowego w rezerwacji konieczne jest wypeł nienie wniosku wizowego online oraz zał ą czenie w nim skanu wymaganych dokumentó w: paszportu (pdf, min. 10KB, max. 300 KB) oraz zdję cia w kolorze (jpg, min. 10 KB, max. 1 MB).
Obowią zkowo, przed wysł aniem dokumentó w do dział u wizowego należ y zgł osić do rezerwacji usł ugę poś rednictwa.
WAŻ NE: W przypadku zakupu ofert Last Minute, istnieje koniecznoś ć skonsultowania moż liwoś ci poś rednictwa z organizator.
Wniosek wizowy: https://ssl.eccoholiday.com/reservation_et/wiza_indie.php
Uprzejmie prosimy:
- Otworzyć paszport na stronie ze zdję ciem oraz zeskanować OBYDWIE STRONY
- Nie skanować dokumentó w do gó ry nogami oraz bokiem
- Jako oryginał do scanu zdję cia uż ywać zdję cia kolorowego zrobionego u fotografa (z twarzą na wprost, na jasnym tle), a nie zdję cia z paszportu
- Podawać w nagł ó wku wniosku prawdziwą datę wyjazdu oraz wpisywać rzeczywistą waż noś ć paszportu (paszporty dzieci waż ne są max. 5 lat)
Wniosek moż na wypeł nić i przesł ać najpó ź niej na 14 dni roboczych przed wylotem.
Uzyskana w drodze poś rednictwa wiza wydawana jest na okres 30 dni i uprawnia do wielokrotnego przekroczenia granicy.

UWAGA : Do przekroczenia granicy indyjskiej przez obywateli Polski konieczny jest paszport waż ny co najmniej 6 miesię cy od daty powrotu z wyjazdu oraz wiza.
2. Samodzielnie za pomocą systemu e-wiza.
Do 96h przed wylotem istnieje moż liwoś ć otrzymania e-wizy w cenie zgodnej z cennikiem + opł ata za transakcję kartą ok. 2 USD*, bez koniecznoś ci wysył ania dokumentó w do Warszawy. W celu otrzymania e-visy należ y wypeł nić wniosek wizowy na stroniehttps://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html oraz doł ą czyć podczas wypeł niania wniosku: zdję cie w kolorze w formacie jpg i skan paszportu (strona ze zdję ciem) w formacie pdf oraz opł acić e-wizę przy pomocy karty kredytowej lub debetowej.* wysokoś ć opł aty moż e ulec zmianie w zależ noś ci od banku, któ ry wydał kartę

Udogodnienia *:
 • Oferty egzotyczne

* Poprawność udogodnień zawsze weryfikuj z opisem hotelu

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed wyjazdem w wybranym kierunku.

Prognozowana pogoda w Delhi

28.09.2021 (wtorek)
Sunny
36° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 37 %
Wiatr: 12 km/h
29.09.2021 (środa)
Sunny
36° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 39 %
Wiatr: 10 km/h
30.09.2021 (czwartek)
Sunny
36° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 40 %
Wiatr: 9 km/h
01.10.2021 (piątek)
Sunny
37° C Sunny
Clear
26° C Clear
Wilgotność 38 %
Wiatr: 9 km/h
02.10.2021 (sobota)
Sunny
37° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 38 %
Wiatr: 10 km/h
03.10.2021 (niedziela)
Sunny
35° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 42 %
Wiatr: 10 km/h
04.10.2021 (poniedziałek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
26° C Clear
Wilgotność 41 %
Wiatr: 9 km/h
05.10.2021 (wtorek)
Sunny
36° C Sunny
Clear
26° C Clear
Wilgotność 41 %
Wiatr: 7 km/h
06.10.2021 (środa)
Sunny
36° C Sunny
Clear
26° C Clear
Wilgotność 40 %
Wiatr: 8 km/h
07.10.2021 (czwartek)
Sunny
37° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 5 km/h
08.10.2021 (piątek)
Sunny
37° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 6 km/h
09.10.2021 (sobota)
Sunny
36° C Sunny
Clear
26° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 8 km/h
10.10.2021 (niedziela)
Sunny
36° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 29 %
Wiatr: 9 km/h
11.10.2021 (poniedziałek)
Sunny
36° C Sunny
Clear
26° C Clear
Wilgotność 31 %
Wiatr: 10 km/h
12.10.2021 (wtorek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
25° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień wylotu
13.10.2021 (środa)
Sunny
36° C Sunny
Clear
26° C Clear
Wilgotność 29 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień 2
14.10.2021 (czwartek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
25° C Clear
Wilgotność 31 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień 3
15.10.2021 (piątek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
25° C Clear
Wilgotność 30 %
Wiatr: 10 km/h
Dzień 4
16.10.2021 (sobota)
Sunny
35° C Sunny
Clear
25° C Clear
Wilgotność 26 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień 5
17.10.2021 (niedziela)
Sunny
34° C Sunny
Clear
25° C Clear
Wilgotność 26 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 6
18.10.2021 (poniedziałek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
25° C Clear
Wilgotność 26 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 7
19.10.2021 (wtorek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
25° C Clear
Wilgotność 24 %
Wiatr: 10 km/h
Dzień 8
20.10.2021 (środa)
Sunny
35° C Sunny
Clear
25° C Clear
Wilgotność 24 %
Wiatr: 8 km/h
Dzień 9
21.10.2021 (czwartek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
24° C Clear
Wilgotność 24 %
Wiatr: 7 km/h
Dzień powrotu
22.10.2021 (piątek)
Sunny
36° C Sunny
Clear
25° C Clear
Wilgotność 24 %
Wiatr: 9 km/h
23.10.2021 (sobota)
Sunny
35° C Sunny
Clear
24° C Clear
Wilgotność 24 %
Wiatr: 8 km/h
24.10.2021 (niedziela)
Sunny
35° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 22 %
Wiatr: 8 km/h
25.10.2021 (poniedziałek)
Sunny
34° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 23 %
Wiatr: 7 km/h
26.10.2021 (wtorek)
Sunny
34° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 20 %
Wiatr: 7 km/h
27.10.2021 (środa)
Sunny
33° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 20 %
Wiatr: 11 km/h
28.10.2021 (czwartek)
Sunny
34° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 19 %
Wiatr: 11 km/h
29.10.2021 (piątek)
Sunny
34° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 20 %
Wiatr: 8 km/h
30.10.2021 (sobota)
Sunny
34° C Sunny
Clear
24° C Clear
Wilgotność 21 %
Wiatr: 11 km/h
31.10.2021 (niedziela)
Sunny
34° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 21 %
Wiatr: 10 km/h
01.11.2021 (poniedziałek)
Sunny
33° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 22 %
Wiatr: 9 km/h
02.11.2021 (wtorek)
Sunny
34° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 21 %
Wiatr: 10 km/h
03.11.2021 (środa)
Sunny
33° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 21 %
Wiatr: 10 km/h
04.11.2021 (czwartek)
Sunny
33° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 21 %
Wiatr: 9 km/h
05.11.2021 (piątek)
Sunny
32° C Sunny
Clear
21° C Clear
Wilgotność 23 %
Wiatr: 9 km/h
06.11.2021 (sobota)
Sunny
33° C Sunny
Clear
21° C Clear
Wilgotność 22 %
Wiatr: 8 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku w Delhi

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
13 16 18 17 24 28 21 23 25 24 25 20
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
13 °
16 °
18 °
17 °
24 °
28 °
21 °
23 °
25 °
24 °
25 °
20 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
9 8 11 12 17 15 16 17 18 17 17 15
Temperatura w nocy (°C)
9 °
8 °
11 °
12 °
17 °
15 °
16 °
17 °
18 °
17 °
17 °
15 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnie
opady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Średnieopady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Ilość dni
deszczowych
 • 2
 • 4
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
Ilość dnideszczowych
 • 2
 • 4
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
powered by fostertravel.pl
0