Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Indie i Emiraty Arabskie w pigułce

Wycieczki objazdowe

Kod oferty: FTR 52144/37

Sunny

38°C Sunny

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Indie i Emiraty Arabskie w pigułce
Zdjecie: 1 z 49
Mapa
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Polecamy tę ofertę:
 • Hotel przeceniony o 7%
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 13.10.2021 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 13.10.2021

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
10 dni
13.10.2021 - 23.10.2021
śniadania i obiadokolacje (HB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
10 dni
(13.10 - 23.10.2021)
Zmień
13 października 2021
(środa)
Zmień
HB
(śniadania i obiadokolacje)
Zmień

Podróż z:
śro 13.10.2021  
Warszawa - New Delhi
 
sob 23.10.2021  
Dubaj - Warszawa
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy)
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium

395,78
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
10 398
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

10 398,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Emiraty Arabskie
Opis

DELHI - AGRA - FATHEPUR SIKRI - JAIPUR - DELHI - DUBAJ - ABU DHABI - DUBAJ

Dzień 1. Warszawa - Delhi. Wylot z lotniska Chopina do Delhi.

Dzień 2. Delhi (trasa okoł o 45 km). Przylot do Delhi na mię dzynarodowe lotnisko im. Indiry Gandhi. Transfer do hotelu, ś niadanie i czas wolny na odpoczynek. Po poł udniu, dla chę tnych wycieczka do Kompleksu Ś wią tyń Akshardham (dodatkowo pł atne na miejscu u pilota). Nowoczesny i zarazem tradycyjny, olbrzymich rozmiaró w kompleks został oddany do uż ytku w listopadzie 2005 roku. Jest to zapierają cy dech w piersiach kompleks finezyjnie zdobionych budowli, któ re tradycją i architekturą nawią zują do ponad trzydziestowiecznej tradycji hinduizmu. Przy budowie zastosowano tradycyjny, w pó ł nocnych Indiach, marmur i czerwony piaskowiec, obrabiane w pię ciu ró ż nych stylach architektonicznych - z Radż astanu, Orrisy, Gudż aratu oraz z elementami mogolskimi i dż inijskimi. Wszystko postawione i dopracowane w rekordowo kró tkim okresie 5 lat. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3. Delhi (trasa okoł o 35 km). Po ś niadaniu zwiedzanie stolicy Indii, olbrzymiego miasta historycznie podzielonego na starą i nową cześ ć. Zwiedzanie zaczniemy od Starego Delhi, wybudowanego w czasach mogolskich, zwanego też Szahdż ahanabadem. Dzisiaj stanowi ono centrum delijskich muzuł manó w, dlatego pierwszym punktem programu bę dzie Jama Masjid (Meczet Pią tkowy), najwię kszy meczet w Indiach. Pó ź niej przejaż dż ka rikszami po wą skich i nadal klimatycznych uliczkach Starego Delhi. Zobaczymy takż e są siadują cy z meczetem Czerwony Fort (tylko z zewną trz) i udamy się do Raj Gath - miejsca kremacji Mahatmy Gandhiego. Nastę pnie przemieś cimy się do tzw. Nowego Delhi, wybudowanego na począ tku XX w. przez Brytyjczykó w, jako centrum administracyjne kolonialnych Indii. Zobaczymy mię dzy innymi okazał y Rashtrapati Bhavan (Pał ac Wicekró la), przyległ e, bliź niacze budynki Sekretariató w, Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz Bramę Indii, stanowią cą okazał y ł uk triumfalny wzniesiony ku czci Hindusó w poległ ych na wszystkich frontach I Wojny Ś wiatowej i podczas Wojen Afgań skich. W dalszej czę ś ci dnia odwiedzimy grobowiec Humayuna uznawany za architektoniczny pierwowzó r sł ynnego Taj Mahal. Na koniec dnia zwiedzimy Gurdwarę Bangla Sahib - najwię kszą i najważ niejszą w Delhi ś wią tynię sikhijską. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 4. Delhi - Jaipur (trasa okoł o 260 km, przejazd okoł o 6 godzin). Ś niadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przedpoł udniem odwiedzimy Kutb Minar - najwyż szy ceglany minaret w Indiach, któ ry wraz z okolicznymi zabytkami wpisany został na listę ś wiatowego dziedzictwa UNESCO. Z Delhi udamy się w kierunku Radż astanu, do miejscowoś ci Jaipur. W miarę moż liwoś ci czasowych, przed zakwaterowaniem w hotelu w Jaipurze, zł oż ymy wizytę w miejscowej "drukarni tekstylió w". Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

Dzień 5. Jaipur (trasa okoł o 30 km). Rankiem, po ś niadaniu, udamy się do Fortu Amber, któ rego pierwszy dziedziniec zdobę dziemy na sł oniach. XI-wieczny fort jest doskonale umiejscowioną , mocno obwarowaną Radż pucką fortyfikacją , a jednocześ nie przez dł ugi czas był gł ó wną siedzibą bogatego rodu spod znaku sł oń ca. Niewą tpliwe najpię kniejsze budowle to Brama Ganesi oraz Shish Mahal - zdobiony tysią cami kawał kó w luster. W dalszej czę ś ci dnia wró cimy w obrę b muró w XVIII-wiecznego miasta Jaipur, zwanego też Ró ż owym Miastem. Zwiedzimy obecną siedzibę Radż y Jaipuru - Pał ac Miejski oraz sprawdzimy aktualny czas sł oneczny na olbrzymich kamiennych przyrzą dach astronomicznych w Jantar Mantar. Kolejna nazwa Jaipuru to Miasto Klejnotó w, z bogactwa któ rych i ich doskonał ej obró bki miasto sł ynie, wię c bę dą c tam nie moż na pominą ć kró tkiego pokazu rę cznej obró bki kamieni szlachetnych. Zwiedzają c Jaipur na pewno też zrobimy sobie zdję cia przy Hava Mahal (Pał acu Wiatró w) oraz Jal Mahal (Pał acu na Wodzie). Po poł udniu czas wolny. Chę tni bę dą mogli (za dodatkową opł atą ) odwiedzić urokliwie poł oż oną , pomię dzy okolicznymi wzgó rzami Galta Ji. Wielowiekowy kompleks ś wią tyń nawią zuje do ż yją cego tu okoł o 2500 lat wcześ niej Pana Galta - mistyka, mę drca, cudotwó rcy. Opró cz wielu funkcjonują cych ś wią tyń , poś wię conych ró ż nym hinduskim bogom oraz ś wię tych basenó w ablucyjnych, wielką atrakcją Galty są stada mał p zamieszkują ce na stał e te tereny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6. Jaipur - Fathepur Sikri - Agra (trasa okoł o 260 km, okoł o 6 godzin). Ś niadanie w hotelu, wykwaterowanie i przejazd w kierunku Agry. Po drodze zwiedzanie pozostał oś ci miasta Fatehpur Sikri. Miasto wybudowane w 1569 roku, przez najwspanialszego mogolskiego cesarza Akbara, tak jak szybko powstał o, tak samo szybko zniknę ł o, przez co okreś lane jest mianem wymarł ego, opuszczonego miasta. Dzię ki kaprysowi Wielkiego Cesarza, któ ry chciał mieszkać blisko Salima Chisti, lokalnego mę drca, moż emy dzisiaj spacerować po olbrzymim, ś wietnie zachowanym kompleksie pał acowym z czasó w ś wietnoś ci imperium mogolskiego w Indiach. Przejdziemy przez kolejne dziedziń ce pał acowe odwiedzają c mię dzy innymi Diwan-i-Am (dziedziniec audiencji publicznych), Diwan-i-Khas z monumentalnym tronem (pawilon audiencji prywatnych), pię knie zdobiony Pawilon Tureckiej Suł tanki oraz okazał y Pał ac Jodhabai. Hotel i obiadokolacja w Agrze. Dla chę tnych (za dodatkową opł atą ) moż liwoś ć uczestnictwa w wieczornym spektaklu teatralnym Taj Show opowiadają cym niezwykle wzruszają cą historię powstania sł ynnego Taj Mahal, któ re odwiedzimy w kolejnym dniu.

Dzień 7. Agra - Delhi (trasa okoł o 220 km, 4-5 godzin). Wczesnym ranem, przed ś niadaniem udamy się do jednego z Siedmiu Cudó w Ś wiata - sł ynnego Taj Mahal. Bajeczny, olbrzymi grobowiec zbudowany z biał ego marmuru, inkrustowanego mnó stwem kamieni szlachetnych i pó ł szlachetnych, uznawany jest za ś wiadectwo wielkiej mił oś ci cesarza Shahjahana do najukochań szej ż ony Mumtaz Mahal. Jego budowa trwał a 22 lata, od 1631 do 1653 r. i pochł onę ł a znaczną cześ ć cesarskiego skarbca. Obejrzymy go w peł nym majestacie i otoczeniu mogolskich ogrodó w. Po wizycie w Taj Mahal powró t do hotelu na ś niadanie. W dalszej czę ś ci dnia odwiedzimy Czerwony Fort - zespó ł budowli fortecznych i pał acowych pochodzą cy z czasó w cesarza Akbara. Fortyfikację ukoń czono w 1565 roku, jednak jako gł ó wna siedziba wł adcó w mogolskich był a wielokrotnie przebudowywana wewną trz. Dzię ki temu do dziś zachował się cał y kompleks pał acowy, któ rego poszczegó lne czę ś ci reprezentują ró ż ne style i nazwane są od imienia mogolskiego wł adcy, któ ry je przebudowywał. W ś rodku dnia, w miarę dostę pnoś ci czasowej, bę dziemy mieli okazje zapoznać się z kontynuowanymi od czasó w budowy Taj Mahal tradycyjnymi metodami inkrustacji marmuró w. Popoł udniu powró t do Delhi. Po przyjeź dzie do Delhi zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. Obiadokolacja w hotelu.

Dzień 8. Dubaj.
Po ś niadaniu wykwaterowanie, transfer na lotnisko w Delhi i przelot do Dubaju. Po wylą dowaniu (w godzinach wczesnopopoł udniowych) transfer do hotelu. 

Dzień 9. Dubaj.
Po ś niadaniu zwiedzanie Dubaju - stolicy handlu, symbolu arabskiego sukcesu. Dubaj jest miastem, któ re harmonijnie ł ą czy tradycję z nowoczesnoś cią. Wycieczkę rozpoczynamy od przystanku przy sł ynnym hotelu Burj Al Arab. Nastę pnie przejazd wzdł uż nadziemnej kolei Zabeel, do usytuowanej na wschodnim wybrzeż u dzielnicy Burj Dubaj gdzie zobaczymy zespó ł budowli wzniesionych na począ tku XX stulecia przez irań skich kupcó w - Bastakiję , gdzie znajdują się "wież e wiatru". Kolejny punkt programu to Fort Fahidi, uznawany za najstarszy budynek w Dubaju (zamknię ty w pią tki). Obecnie mieś ci się tu Muzeum Historii. Przepł yniemy Dubai Creek wodną taksó wką i odwiedzimy targ przypraw i sł ynny gold souk - najwię kszy na ś wiecie rynek zł ota. Na zakoń czenie przejedziemy wzdł uż plaż y Jumeirah w pobliż u sł awnej Wyspy Palmy, na rynek Souq Madinat Jumeirah. Dubai Mall - najwię ksze centrum handlowe ś wiata i wizyta w Burj Dubai (Burj Khalifa) - najwyż szym budynku ś wiata, z któ rego rozcią ga się oszał amiają cy widok na okolicę (bilety dodatkowo pł atne)

Dzień 10. Abu Dhabi.
Po ś niadaniu przejazd przez Jebel Ali - najwię kszy obszar przemysł owy w Emiratach, do Abu Dhabi - stolicy Zjednoczonych Emirató w Arabskich. To ultra nowoczesne miasto jest poł oż one na wyspie. Szczyci się duż ą liczbą nowoczesnych drapaczy chmur, ale ró wnież ogrodó w i parkó w. Dzię ki temu jest uważ ane za najbardziej zielone miasto regionu. Trudno uwierzyć , ż e jeszcze 50 lat temu był tu tylko fort i wioska ocieniona kilkoma palmami! Wycieczkę zaczniemy od zwiedzania w majestatycznym Wielkim Meczecie - najwię kszym na ś wiecie, nastę pnie przejazd obok najbardziej luksusowego hotelu Emirates Palace. Po lunchu (dodatkowo pł atny) przejazd do historycznej wioski upamię tniają cej dawny styl ż ycia miejscowych Arabó w. Przejazd na wyspę Saadiyat, gdzie buduje się kopia Luwru i Muzeum Guggenheima. Na koniec przejazd na Wyspę Yas, gdzie znajduje się najwię kszy na ś wiecie zadaszony park rozrywki - Ferrari World, oraz tor wyś cigó w Formuł y 1, gdzie corocznie odbywa się Grand Prix. Po poł udniu powró t do Dubaju i nocleg.

Dzień 11. Dubaj - Warszawa.
Wczesny transfer na lotnisko i lot powrotny do Polski.


UWAGA !
Kolejnoś ć realizacji punktó w programu moż e ulec zmianie. Należ y pamię tać , ż e Indie to fascynują cy i egzotyczny kraj, co opró cz wspaniał ych wraż eń wią ż e się z pewnymi ucią ż liwoś ciami podró ż y. Dla Pań stwa komfortu staramy się bardzo, aby standard zakwaterowania nie wykraczał poniż ej ogó lnie przyję te normy hoteli 3*, jednak nie mamy wpł ywu na sł aby stan indyjskich dró g i ucią ż liwoś ci zwią zane z dł ugimi przejazdami.

 

Wyposażenie
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Świadczenia

Cena zawiera

 • przelot Polska - Delhi – Dubaj - Polska liniami rejsowymi z przesiadkami,
 • opł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW
 • zakwaterowanie w hotelach 3-4* w pokojach dwuosobowych z ł azienkami i klimatyzacją i/lub wentylatorami przysufitowymi,
 • wczesne zakwaterowanie w hotelu drugiego dnia programu, w zależ noś ci od godziny przylotu do Delhi
 • wyż ywienie: ś niadania i obiadokolacje,
 • transport klimatyzowanym autokarem na trasie wycieczki,
 • zwiedzanie wg programu (bez biletó w wstę pu),
 • serwis wykwalifikowanego polskiego pilota,
Dodatkowo płatne
 • obowią zkowa opł ata za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł uga lokalnych przewodnikó w, serwis miejscowego agenta,   zwyczajowe napiwki i inne opł aty lokalne w wysokoś ci ok. 275 USD na osobę jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,
 • dopł ata do zakwaterowania w pokoju pojedynczym albo do tań szej opcji "podró ż ują cy samotnie" (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowana
 • opł aty za fotografowanie i filmowanie ok. 50 USD/os,
 • koszy wycieczek fakultatywnych:

- Kompleks Ś wią tyń Akshardham - ok. 25 USD/os.
- Galta Ji – ok. 15 USD/os.

- wejś cie do Burj Khalifa - 215 PLN/os. (wymagana wcześ niejsza rezerwacja i opł ata przez wylotem z Polski),

- Dhow Cruise (rejs tradycyjną ł odzią po zatoce Dubai Creek poł ą czony z kolacją ) - ok. 75 USD/os. (ł ó dź 4*)

- Desert Safari (jeep safari po pustyni - kolacja na pustyni w cenie) - ok. 80 USD/os.

 • koszty wizy indyjskiej,
 • obowią zkowa opł ata klimatyczna (od 31.03.2014.) w hotelach w emiracie Dubaj:

- hotele 5* 20 AED (ok. 5, 5 USD) za pokó j za noc

- hotele 4* 15 AED (ok. 4, 5 USD) za pokó j za noc

- hotele 2-3* 10 AED (ok. 3 USD) za pokó j za noc

- hotele 1* i budget 7 AED (ok. 2 USD) za pokó j za noc

Opł ata klimatyczna jest pobierana przez pilota na miejscu. Dla programu „ Indie i Emiraty Arabskie w piguł ce" ł ą cznie ok. 9 USD/pokó j. W innych emiratach - np. Sharjach, Abu Dhabi, Ras al Khaimah, Fujairah opł aty nie obowią zują.

Miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).

Obsługa na miejscu

w ję z. polskim

Informacje wizowe

Wizy

1. Za poś rednictwem organizator.

organizator poś redniczy w uzyskaniu wizy w cenie 100 PLN/os + koszt wizy 300 PLN/os. W przypadku zgł oszenia poś rednictwa wizowego w rezerwacji konieczne jest wypeł nienie wniosku wizowego online oraz zał ą czenie w nim skanu wymaganych dokumentó w: paszportu (pdf, min. 10KB, max. 300 KB) oraz zdję cia w kolorze (jpg, min. 10 KB, max. 1 MB).

WAŻ NE: W przypadku zakupu ofert Last Minute, istnieje koniecznoś ć skonsultowania moż liwoś ci poś rednictwa z organizator.

Wniosek wizowy: https://ssl.eccoholiday.com/reservation_et/wiza_indie.php

Uprzejmie prosimy:

- Otworzyć paszport na stronie ze zdję ciem oraz zeskanować OBYDWIE STRONY

- Nie skanować dokumentó w do gó ry nogami oraz bokiem

- Jako oryginał do scanu zdję cia uż ywać zdję cia zrobionego u fotografa (z twarzą na wprost, na jasnym tle), a nie zdję cia z paszportu

- Podawać w nagł ó wku wniosku prawdziwą datę wyjazdu oraz wpisywać rzeczywistą waż noś ć paszportu (paszporty dzieci waż ne są max. 5 lat)

Wniosek moż na wypeł nić i przesł ać najpó ź niej na 14 dni roboczych przed wylotem.

Uzyskana w drodze poś rednictwa wiza wydawana jest na okres 30 dni i uprawnia do dwukrotnego przekroczenia granicy.


UWAGA : Do przekroczenia granicy indyjskiej przez obywateli Polski konieczny jest paszport waż ny co najmniej 6 miesię cy od daty powrotu z wyjazdu oraz wiza.

2. Samodzielnie za pomocą systemu  e-wiza.

Do 96h przed wylotem istnieje moż liwoś ć otrzymania e-wizy w cenie 80 USD + opł ata za transakcję kartą ok. 2 USD*, bez koniecznoś ci wysył ania dokumentó w do Warszawy. W celu otrzymania e-visy należ y wypeł nić wniosek wizowy na stroniehttps://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html oraz doł ą czyć podczas wypeł niania wniosku: zdję cie w kolorze w formacie jpg i skan paszportu (strona ze zdję ciem) w formacie pdf oraz opł acić e-wizę przy pomocy karty kredytowej lub debetowej. 


UWAGA ! O ten rodzaj wizy moż na się ubiegać na 120 dni przed wylotem. Jest to wiza dwukrotnego wjazdu, waż na przez 60 dni od dnia przekroczenia granicy z Indiami. 

* wysokoś ć opł aty moż e ulec zmianie w zależ noś ci od banku, któ ry wydał kartę

Emiraty Arabskie

Obywatele polscy otrzymują zgodę na wjazd do Emirató w Arabskich na podstawie paszportu waż nego min. 6 miesię cy, bez dodatkowych opł at.

Udogodnienia *:
 • Oferty egzotyczne

* Poprawność udogodnień zawsze weryfikuj z opisem hotelu

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed wyjazdem do Indii.

Prognozowana pogoda w Abu Dhabi

28.09.2021 (wtorek)
Sunny
39° C Sunny
Clear
30° C Clear
Wilgotność 36 %
Wiatr: 12 km/h
29.09.2021 (środa)
Sunny
39° C Sunny
Clear
30° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 13 km/h
30.09.2021 (czwartek)
Sunny
39° C Sunny
Clear
30° C Clear
Wilgotność 36 %
Wiatr: 10 km/h
01.10.2021 (piątek)
Sunny
39° C Sunny
Clear
30° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 10 km/h
02.10.2021 (sobota)
Sunny
39° C Sunny
Clear
31° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 12 km/h
03.10.2021 (niedziela)
Sunny
39° C Sunny
Clear
30° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 15 km/h
04.10.2021 (poniedziałek)
Sunny
38° C Sunny
Clear
30° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 14 km/h
05.10.2021 (wtorek)
Sunny
39° C Sunny
Clear
30° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 11 km/h
06.10.2021 (środa)
Sunny
38° C Sunny
Clear
29° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 12 km/h
07.10.2021 (czwartek)
Sunny
38° C Sunny
Clear
29° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 11 km/h
08.10.2021 (piątek)
Sunny
39° C Sunny
Clear
29° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 13 km/h
09.10.2021 (sobota)
Sunny
38° C Sunny
Clear
29° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 11 km/h
10.10.2021 (niedziela)
Sunny
38° C Sunny
Clear
30° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 12 km/h
11.10.2021 (poniedziałek)
Sunny
38° C Sunny
Clear
29° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 11 km/h
12.10.2021 (wtorek)
Sunny
38° C Sunny
Clear
30° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 17 km/h
Dzień wylotu
13.10.2021 (środa)
Sunny
38° C Sunny
Clear
29° C Clear
Wilgotność 36 %
Wiatr: 16 km/h
Dzień 1
14.10.2021 (czwartek)
Sunny
37° C Sunny
Clear
29° C Clear
Wilgotność 38 %
Wiatr: 16 km/h
Dzień 2
15.10.2021 (piątek)
Sunny
37° C Sunny
Clear
29° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 15 km/h
Dzień 3
16.10.2021 (sobota)
Sunny
37° C Sunny
Clear
28° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 10 km/h
Dzień 4
17.10.2021 (niedziela)
Sunny
37° C Sunny
Clear
28° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 12 km/h
Dzień 5
18.10.2021 (poniedziałek)
Sunny
37° C Sunny
Clear
28° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień 6
19.10.2021 (wtorek)
Sunny
37° C Sunny
Clear
28° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 12 km/h
Dzień 7
20.10.2021 (środa)
Sunny
37° C Sunny
Clear
28° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień 8
21.10.2021 (czwartek)
Sunny
36° C Sunny
Clear
28° C Clear
Wilgotność 37 %
Wiatr: 16 km/h
Dzień 9
22.10.2021 (piątek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
28° C Clear
Wilgotność 39 %
Wiatr: 16 km/h
Dzień 10
23.10.2021 (sobota)
Sunny
34° C Sunny
Clear
28° C Clear
Wilgotność 39 %
Wiatr: 12 km/h
24.10.2021 (niedziela)
Sunny
36° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 7 km/h
25.10.2021 (poniedziałek)
Sunny
36° C Sunny
Clear
28° C Clear
Wilgotność 36 %
Wiatr: 8 km/h
26.10.2021 (wtorek)
Sunny
36° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 9 km/h
27.10.2021 (środa)
Sunny
36° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 9 km/h
28.10.2021 (czwartek)
Sunny
36° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 14 km/h
29.10.2021 (piątek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 15 km/h
30.10.2021 (sobota)
Sunny
35° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 8 km/h
31.10.2021 (niedziela)
Sunny
35° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 12 km/h
01.11.2021 (poniedziałek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 10 km/h
02.11.2021 (wtorek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
28° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 12 km/h
03.11.2021 (środa)
Sunny
34° C Sunny
Clear
28° C Clear
Wilgotność 38 %
Wiatr: 13 km/h
04.11.2021 (czwartek)
Sunny
35° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 36 %
Wiatr: 15 km/h
05.11.2021 (piątek)
Sunny
34° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 42 %
Wiatr: 19 km/h
06.11.2021 (sobota)
Sunny
33° C Sunny
Clear
26° C Clear
Wilgotność 41 %
Wiatr: 14 km/h
07.11.2021 (niedziela)
Sunny
33° C Sunny
Clear
27° C Clear
Wilgotność 41 %
Wiatr: 14 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku w Delhi

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
13 16 18 17 24 28 21 23 25 24 25 20
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
13 °
16 °
18 °
17 °
24 °
28 °
21 °
23 °
25 °
24 °
25 °
20 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
9 8 11 12 17 15 16 17 18 17 17 15
Temperatura w nocy (°C)
9 °
8 °
11 °
12 °
17 °
15 °
16 °
17 °
18 °
17 °
17 °
15 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnie
opady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Średnieopady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Ilość dni
deszczowych
 • 2
 • 4
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
Ilość dnideszczowych
 • 2
 • 4
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
powered by fostertravel.pl
0